Kuceimace.com uslovi korišćenja

Već sa prvom posetom Kuceimace.com smatramo da ste u celosti upoznati sa Uslovima korišćenja, da su Vam jasni i da ih prihvatate.
Zadržavamo pravo na izmenu ili ukidanje usluge Kuceimace.com iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, bez odgovornosti Vama, bilo kojem članu ili bilo kojoj trećoj strani. Takođe zadržavamo pravo izmene ovih Uslova korišćenja s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja. Vi ste odgovorni za povremeno proveravanje ovih Uslova korišćenja tako da budete upoznati sa svim promenama.

Nije dozvoljeno:
-objavljivanje, slanje, postavljanje i razmena sadržaja kojim se vređaju važeći propisi, uključujući lažne, uvredljive, preteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji podstiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašćeno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu ili lični podaci treće osobe;
-objavljivanje, slanje, postavljanje i razmena sadržaja kojim se vređaju prava dece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na Kuceimace.com uključujući i privatne poruke;
-jasno ili prikriveno reklamiranje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na Kuceimace.com uključujući i privatne poruke;
-korištenje sadržaja i funkcionalnosti Kuceimace.com na način koji može prouzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
-lažno predstavljanje sa svrhom pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na Kuceimace.com uključujući i privatne poruke;
-objavljivanje, slanje, postavljanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
-bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja Kuceimace.com drugim korisnicima;
-svesno objavljivanje, slanje, postavljanje i razmena sadržaja koji sadrže kompjuterske viruse, crve, kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posledicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kog kompjuterskog programa ili bilo koje kompjuterske i druge opreme;
-neovlašćeno prikupljanje, snimanje, prenošenje i korišćenje bilo kakvih ličnih podataka korisnika Kuceimace.com;
-korišćenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog odobrenja.

Kuceimace.com nadzire jesu li sadržaji koje objavljujete, šaljete, postavljate i razmenjujete u skladu sa Uslovima korišćenja, ali budući da naš nadzor ne može biti konstantan i sveobuhvatan ne garantujemo da će baš svi sadržaji koji se postave na Kuceimace.com biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih Uslova korišćenja.

U slučaju objave sadržaja kojim se narušava osnovna koncepcija Kuceimace.com a koji može da prouzrokuje bilo kakve probleme, bez obzira da li je taj sadržaj dopušten Uslovima korišćenja ili ne, zadržavamo pravo da ga uklonimo bez objašnjenja i prethodne najave a sve u skladu sa našom procenom situacije. Na ovaj način želimo zaštititi sve one korisnike koji nas dobronamerno posećuju da bi se zabavljali, družili i uživali, ali i nas same.

U slučaju objave sadržaja koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja, zadržavamo pravo da ne objavimo ili da uklonimo takav sadržaj, bez prethodnog obaveštenja i objašnjenja. A u slučaju teže ili učestalije povrede Uslova korišćenja zadržavamo pravo na ukidanje korisničkog naloga kao krajnje mere, ako to smatramo neophodnim.

Međutim, bez obzira na to što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste lično isključivo odgovorni za sve sadržaje koje objavljujete, šaljete, postavljate i razmenjujete na Kuceimace.com.

Kuceimace.com ne snose bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja, slanja ili razmene sadržaja niti njihove moguće posledice, kao ni odgovornost za štetu prouzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

Ukoliko dođe do nepoštovanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz Uslova korišćenja, svi korisnici i treće osobe snosiće odgovarajuće zakonske posledice i odgovaraće za bilo koju štetu nastalu nepoštovanjem Uslova korišćenja nanetu nama, korisnicima ili trećim osobama.